Akty prawne

Akty prawne

15:19 26.06.2014

SKOK Wybrzeże działa na mocy Ustawy z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 855 z późn. zm.), ustawy z 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze (jedn. tekst DzU z 1995 r. nr 54, poz. 2) oraz Statutu SKOK Wybrzeże.

Plik do pobrania: Ustawa o SKOK

Plik do pobrania: Statut Kasy Wybrzeże

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Środki deponenta w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej „Wybrzeże” objęte są ochrona gwarancyjną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego działającego na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 996).

Zakresem ochrony objęta jest równowartość w złotych 100 000 euro w odniesieniu do każdego deponenta w jednym podmiocie objętym systemem gwarantowania.

Jeżeli zaś deponent posiada więcej środków objętych ochroną gwarancyjną w tym samym podmiocie, wówczas wszystkie one są sumowane, a suma podlega limitowi równowartości w złotych 100 000 euro.

Powyższe oznacza, iż w celu określenia kwoty objętej gwarancją sumowane są wszystkie środki deponenta objęte ochroną, ulokowane w tym samym podmiocie objętym systemem gwarantowania, a kwota wypłaty wynosi maksymalnie równowartość w złotych 100 000 euro w odniesieniu do każdego deponenta w jednym podmiocie objętym systemem gwarantowania.

W sytuacji, gdy deponent posiada wspólny rachunek z inną osobą / innymi osobami limit równowartości w złotych 100 000 euro ma zastosowanie do każdego z deponentów oddzielnie.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa „Wybrzeże” informuje ponadto, iż ochrona gwarancyjna nie obejmuje środków wpłaconych tytułem udziału, wpisowego oraz wkładu członkowskiego. Wierzytelności deponentów powstające bowiem w związku z takimi wpłatami nie należą do zakresu wierzytelności wynikających z wykonywania przez Kasę czynności wskazanych w art. 3 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450, z późn. zm.). Nie są zatem objęte zakresem przedmiotowym przepisu art. 318 ust. 4 pkt 1 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę środków gwarantowanych jest, jak powyżej wskazano, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, a wypłata następuje (w kwocie równowartości w złotych do 100 000 euro) najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji, tj. w przypadku kasy - dzień zawieszenia działalności kasy wskazany w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, o której mowa w art. 74k ust. 1 lub 2 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, i ustanowienia zarządcy komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości lub dzień wystąpienia przez Fundusz do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, o którym mowa w art. 230 ust. 2 pkt 2;

W szczególnych przypadkach termin 7-dniowy może zostać wydłużony.

Do obliczenia równowartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu spełnienia warunku gwarancji, wobec danego podmiotu objętego systemem gwarantowania środków objętych ochroną.

W przypadku kasy objętej obowiązkowym systemem gwarantowania powyżej wskazanym, uprawnione do świadczenia pieniężnego, są:

1) osoby fizyczne;

2) organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395);

3) jednostki organizacyjne kościoła lub związku wyznaniowego, będące osobami prawnymi;

4) spółdzielnie, niebędące kasą ani Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową,

5) związki zawodowe;

6) wspólnoty mieszkaniowe.


Zasadniczo środki objęte ochrona gwarancyjną, wszystkich klientów indywidualnych i przedsiębiorstw są chronione przez systemy gwarancji. Informacje o wyjątkach obowiązujących w odniesieniu do określonych środków deponenta zamieszczone są na stronie internetowej właściwego systemu gwarancji. Jeżeli środki deponenta są gwarantowane, podmiot objęty systemem gwarantowania potwierdza to także na wyciągu z rachunku.Szczegółowe informacje na temat obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów można uzyskać pod adresem www.bfg.pl, pod numerem infolinii Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: 0 800 569 341, (+ 48 22) 58 30 942 oraz w placówkach Kasy Wybrzeże.

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania.
Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij więcej informacji.