Ład Korporacyjny

Ład Korporacyjny

10:49 04.02.2016
Szanowni Państwo!

Z satysfakcją informujemy że w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej „Wybrzeże” w Gdańsku wprowadzono uchwalone przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych („ZŁK”).

W związku z wprowadzaniem powyżej wskazanych Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, Rada Nadzorcza i Zarząd Kasy „Wybrzeże” w ciągu 2014 roku przyjęły lub znowelizowano szereg dokumentów uchwalanych bądź uzgadnianych z Radą Nadzorczą Kasy, w tym w szczególności: Strukturę Organizacyjną i Schemat Organizacyjny Kasy, Regulamin Organizacyjny, Regulamin Zarządu, Regulamin Funkcjonowania Systemu Kontroli Wewnętrznej, Regulamin Wynagradzania Dyrektora Generalnego i Dyrektorów Zarządzających SKOK Wybrzeże. Przyjęto także szereg dokumentów roboczych, przyjętych przez Zarząd Kasy.

W ramach przyjęcia ZŁK przyjęto – zatwierdzone przez Radę Nadzorczą – dokumenty w postaci „polityk” obowiązujących w Kasie, w tym: Politykę Informacyjną, Politykę Zarządzania Ryzykiem Płynności, Politykę Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym, Politykę Zarządzania Ryzykiem Stopy Procentowej, Politykę Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, Politykę Zarządzania Brakiem Zgodności, Politykę Zarządzania w Zakresie Oferowania Produktów i Usług, Politykę Zarządzania Ryzykiem Outsourcingu, oraz Politykę Wynagradzania.

Przygotowano także projekt zmian Regulaminu Rady Nadzorczej oraz ewentualne zmiany związane z kwestiami członkowskimi, które zostaną przedstawione na najbliższym Zebraniu Przedstawicieli celem zasugerowania drobnych zmian w Statucie Kasy. W tym zakresie jednak postanowienia Zasad Ładu Korporacyjnego, pomimo że nie przyjęte oficjalnym dokumentem, w praktyce zostały wprowadzone w życie.

W efekcie informujemy, że na dzień 31 grudnia 2014 roku Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wprowadzono w całości w planowanym przez Kasę zakresie, przy uwzględnieniu możliwych odstępstw i specyfiki działania spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych. Zakres odstąpienia od poszczególnych postanowień Zasad ładu korporacyjnego został zaakceptowany przez Radę Nadzorczą Kasy.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa „Wybrzeże” odstąpiła od wprowadzania części Zasad Ładu Korporacyjnego – w szczególności odstąpiła od wprowadzenia w całości rozdziału 9 ZŁK - tj. paragrafów od 53 do 57, a dotyczących wykonywania uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta. Powyższe wynika ze specyfiki działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych na rynku finansowym, w tym art. 3 ustawy o SKOK, który wprost wskazuje, iż nie jest dopuszczalne zarządzanie przez Kasę aktywami nabywanymi na ryzyko klienta i nabywania przez kasę aktywów na ryzyko klienta.

Odstąpiono także od wprowadzenia § 6 ZŁK, tj. regulacji dotyczących zasad funkcjonowania w Kasie anonimowego sposobu powiadamiania o nadużyciach, z uwagi na brak takiego systemu w Kasie, co znowu wynika ze specyfiki działania Kasy, w tym także jej rozmiarów oraz braku problemów z bieżącym przekazywaniem zastrzeżeń co do funkcjonowania Kasy.

W praktyce funkcjonujące postanowienia rozdziału 2 – jak powyżej wskazano – zostać mogą uszczegółowione w planowanej zmianie Statutu. Z rozdziału tego odstąpiono jednak od wprowadzenia § 8 ust. 4 ZŁK, jako niezgodnego ze specyfiką działania Kasy jako spółdzielni, w której istnieje wymóg osobistego (lub przez pełnomocnika) udziału w Walnych Zgromadzeniach.

Kasa też nie wprowadzała odrębnych regulacji dotyczących § 10 ust. 2-4 i § 12 ust. 1-3 ZŁK, albowiem kwestie te wynikają z samej istoty funkcjonowania Kasy jako spółdzielni. Brak jest w Kasie członków, którym przysługują szczególne uprawnienia, a obowiązek „dokapitalizowania” i odpowiedzialności członków określony jest ściśle w sposób ustawowy (art. 19 ustawy prawo spółdzielcze oraz art. 26 ust. 3 ustawy o SKOK). Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy i SKOK nie dochodzi do „wypłaty dywidendy”, albowiem przepis ten reguluje w sposób odmienny kwestię przeznaczenia nadwyżki bilansowej.

Rada Nadzorcza odstąpiła także od przyjęcia Zasad Ograniczania Konfliktu Interesów Podmiotów Powiązanych (§ 11 ZŁK) z uwagi na brak transakcji mogących grozić takimi konfliktami.

W zakresie przyjęcia § 21 ust. 2 i § 22 ust. 1 i 2 ZŁK, wskazać należy, iż postanowienia te zostały przyjęte częściowo – przy uwzględnieniu specyfiki działania spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych. Kasa dołożyła starania, aby członkowie Rady Nadzorczej byli osobami „niezależnymi” od jakichkolwiek pozaprawnych nacisków zewnętrznych, pełna ich „niezależność” nie jest możliwa, albowiem z samej istoty funkcjonowania Kasy jako spółdzielni muszą oni pozostawać członkami Kasy (art. 45 § 2 ustawy Prawo spółdzielcze).

Także § 28 ust. 1 i § 29 ZŁK zostały przyjęte jedynie w sposób analogiczny do oczekiwanego, uwzględniając przy tym specyfikę działalności Kasy. Zarząd oraz Rada Nadzorcza pełnią bowiem funkcję nieodpłatnie, ustanawianie zatem regulacji w zakresie wynagradzania członków tych organów jest zbyteczne. Mieć należy na uwadze, iż w Kasie istnieją stanowiska pracownicze Dyrektora Generalnego oraz Dyrektorów Zarządzających – które mogą być sprawowane przez Członków Zarządu – w tym zakresie Rada Nadzorcza przyjęła Regulamin Wynagradzania Dyrektora Generalnego oraz Dyrektorów Zarządzających, co stanowi realizację wymagań ZŁK przez analogię, z uwzględnieniem specyfiki działania Kasy jako spółdzielni.

Reasumując: Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa „Wybrzeże” w Gdańsku wprowadziła Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, odstępując od wprowadzenia jedynie tych zapisów, których wprowadzenie było niemożliwe z uwagi na przepisy prawa, bądź całkowicie zbędne z uwagi na istotę działalności Kasy jako spółdzielni. Jednocześnie uchwałą Rady Nadzorczej Prezes Zarządu Kasy „Wybrzeże” został wyznaczony za osobę odpowiedzialną za kontrolę wprowadzenia ładu w Kasie. W efekcie Kasa będzie na bieżąco obserwować funkcjonowanie Ładu korporacyjnego, a w wypadku konieczności podejmować stosowne decyzje celem jeszcze bardziej efektywnego jego stosowania.

Polityka Informacyjna

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania.
Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij więcej informacji.