Ład Korporacyjny

Ład Korporacyjny

10:49 04.02.2016
Szanowni Państwo!

Z satysfakcją informujemy że w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej „Wybrzeże” w Gdańsku wprowadzono uchwalone przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych („ZŁK”).

W związku z wprowadzaniem powyżej wskazanych Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, Rada Nadzorcza i Zarząd Kasy „Wybrzeże” w ciągu 2014 roku przyjęły lub znowelizowano szereg dokumentów uchwalanych bądź uzgadnianych z Radą Nadzorczą Kasy, w tym w szczególności: Strukturę Organizacyjną i Schemat Organizacyjny Kasy, Regulamin Organizacyjny, Regulamin Zarządu, Regulamin Funkcjonowania Systemu Kontroli Wewnętrznej, Regulamin Wynagradzania Dyrektora Generalnego i Dyrektorów Zarządzających SKOK Wybrzeże. Przyjęto także szereg dokumentów roboczych, przyjętych przez Zarząd Kasy.

W ramach przyjęcia ZŁK przyjęto – zatwierdzone przez Radę Nadzorczą – dokumenty w postaci „polityk” obowiązujących w Kasie, w tym: Politykę Informacyjną, Politykę Zarządzania Ryzykiem Płynności, Politykę Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym, Politykę Zarządzania Ryzykiem Stopy Procentowej, Politykę Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, Politykę Zarządzania Brakiem Zgodności, Politykę Zarządzania w Zakresie Oferowania Produktów i Usług, Politykę Zarządzania Ryzykiem Outsourcingu, oraz Politykę Wynagradzania.

Przygotowano także projekt zmian Regulaminu Rady Nadzorczej oraz ewentualne zmiany związane z kwestiami członkowskimi, które zostaną przedstawione na najbliższym Zebraniu Przedstawicieli celem zasugerowania drobnych zmian w Statucie Kasy. W tym zakresie jednak postanowienia Zasad Ładu Korporacyjnego, pomimo że nie przyjęte oficjalnym dokumentem, w praktyce zostały wprowadzone w życie.

W efekcie informujemy, że na dzień 31 grudnia 2014 roku Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wprowadzono w całości w planowanym przez Kasę zakresie, przy uwzględnieniu możliwych odstępstw i specyfiki działania spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych. Zakres odstąpienia od poszczególnych postanowień Zasad ładu korporacyjnego został zaakceptowany przez Radę Nadzorczą Kasy.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa „Wybrzeże” odstąpiła od wprowadzania części Zasad Ładu Korporacyjnego – w szczególności odstąpiła od wprowadzenia w całości rozdziału 9 ZŁK - tj. paragrafów od 53 do 57, a dotyczących wykonywania uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta. Powyższe wynika ze specyfiki działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych na rynku finansowym, w tym art. 3 ustawy o SKOK, który wprost wskazuje, iż nie jest dopuszczalne zarządzanie przez Kasę aktywami nabywanymi na ryzyko klienta i nabywania przez kasę aktywów na ryzyko klienta.

Odstąpiono także od wprowadzenia § 6 ZŁK, tj. regulacji dotyczących zasad funkcjonowania w Kasie anonimowego sposobu powiadamiania o nadużyciach, z uwagi na brak takiego systemu w Kasie, co znowu wynika ze specyfiki działania Kasy, w tym także jej rozmiarów oraz braku problemów z bieżącym przekazywaniem zastrzeżeń co do funkcjonowania Kasy.

W praktyce funkcjonujące postanowienia rozdziału 2 – jak powyżej wskazano – zostać mogą uszczegółowione w planowanej zmianie Statutu. Z rozdziału tego odstąpiono jednak od wprowadzenia § 8 ust. 4 ZŁK, jako niezgodnego ze specyfiką działania Kasy jako spółdzielni, w której istnieje wymóg osobistego (lub przez pełnomocnika) udziału w Walnych Zgromadzeniach.

Kasa też nie wprowadzała odrębnych regulacji dotyczących § 10 ust. 2-4 i § 12 ust. 1-3 ZŁK, albowiem kwestie te wynikają z samej istoty funkcjonowania Kasy jako spółdzielni. Brak jest w Kasie członków, którym przysługują szczególne uprawnienia, a obowiązek „dokapitalizowania” i odpowiedzialności członków określony jest ściśle w sposób ustawowy (art. 19 ustawy prawo spółdzielcze oraz art. 26 ust. 3 ustawy o SKOK). Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy i SKOK nie dochodzi do „wypłaty dywidendy”, albowiem przepis ten reguluje w sposób odmienny kwestię przeznaczenia nadwyżki bilansowej.

Rada Nadzorcza odstąpiła także od przyjęcia Zasad Ograniczania Konfliktu Interesów Podmiotów Powiązanych (§ 11 ZŁK) z uwagi na brak transakcji mogących grozić takimi konfliktami.

W zakresie przyjęcia § 21 ust. 2 i § 22 ust. 1 i 2 ZŁK, wskazać należy, iż postanowienia te zostały przyjęte częściowo – przy uwzględnieniu specyfiki działania spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych. Kasa dołożyła starania, aby członkowie Rady Nadzorczej byli osobami „niezależnymi” od jakichkolwiek pozaprawnych nacisków zewnętrznych, pełna ich „niezależność” nie jest możliwa, albowiem z samej istoty funkcjonowania Kasy jako spółdzielni muszą oni pozostawać członkami Kasy (art. 45 § 2 ustawy Prawo spółdzielcze).

Także § 28 ust. 1 i § 29 ZŁK zostały przyjęte jedynie w sposób analogiczny do oczekiwanego, uwzględniając przy tym specyfikę działalności Kasy. Zarząd oraz Rada Nadzorcza pełnią bowiem funkcję nieodpłatnie, ustanawianie zatem regulacji w zakresie wynagradzania członków tych organów jest zbyteczne. Mieć należy na uwadze, iż w Kasie istnieją stanowiska pracownicze Dyrektora Generalnego oraz Dyrektorów Zarządzających – które mogą być sprawowane przez Członków Zarządu – w tym zakresie Rada Nadzorcza przyjęła Regulamin Wynagradzania Dyrektora Generalnego oraz Dyrektorów Zarządzających, co stanowi realizację wymagań ZŁK przez analogię, z uwzględnieniem specyfiki działania Kasy jako spółdzielni.

Reasumując: Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa „Wybrzeże” w Gdańsku wprowadziła Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, odstępując od wprowadzenia jedynie tych zapisów, których wprowadzenie było niemożliwe z uwagi na przepisy prawa, bądź całkowicie zbędne z uwagi na istotę działalności Kasy jako spółdzielni. Jednocześnie uchwałą Rady Nadzorczej Prezes Zarządu Kasy „Wybrzeże” został wyznaczony za osobę odpowiedzialną za kontrolę wprowadzenia ładu w Kasie. W efekcie Kasa będzie na bieżąco obserwować funkcjonowanie Ładu korporacyjnego, a w wypadku konieczności podejmować stosowne decyzje celem jeszcze bardziej efektywnego jego stosowania.


Polityka Informacyjna
• Podstawowa struktura organizacyjnaTa witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania.
Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij więcej informacji.